Analys av Insplanet

Insplanet AB

Insplanet AB är ett bolag vars ekonomi ser mycket fin ut vid första anblick. Inga långfristiga skulder, handlas till P/E 10 och kassajusterat P/E på 7, har sedan 2007 tredubblat sin vinst samtidigt som balansomslutningen endast växt med 30% vilket indikerar att de kan växa rejält med ytterst små investeringar. De har även gått med vinst sedan 2005, har otroliga marginaler och en ROE på runt 40% de senaste åren. Ordföranden är den största ägaren och insynspersoner köpte under 2011. Det hela ser nästan lite för bra ut för att vara sant och jag vill undersöka på vilket sätt det kan vara det. Denna analys gjordes sommaren 2012 så ytterligare information kan ha tillkommit sedan dess. 

Insplanets historia

Jag har i min analys läst företagets årsredovisningar sedan 2000, som var bolagets första verksamhetsår. Insplanet visade perioden 2003-2005 kraftig tillväxt inom konsument och motorförsäkring och var alla år Sveriges största försäkringsförmedling sett till förmedlade nyteckningar. Den 7 juni 2006 anslöts Insplanets aktie till First North. Dotterbolagen Insplanet försäkringsförmedling AB och Auro Försäkring AB godkändes båda av Finansinspektionen att få bedriva försäkringsförmedling. Insplanet var 2007 Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom sakförsäkring. Konkurrensen om kunderna börjar nu öka, framför allt inom produkten bilförsäkringar över internet. Under fjärde kvartalet lanserade Insplanet onlinepriser på bilförsäkring på den egna sajten för alla partners.

Bolaget genomförde ett flertal förändringar under 2008 för att komma till rätta med de problem bolaget hade under 2007 rörande eskalerande kundavhopp. Förändringarna har ledde till att kundavhoppen inte ökade under 2008. Kampen om kunderna var 2009 fortsatt hård på svenska konsumentförsäkringsmarknaden, etablerade försäkringsaktörer såväl som nya har ökat sin närvaro och aktivitet mot kunderna. Insplanet påbörjade under året en breddning av kunderbjudandet genom att lansera jämförelsetjänster inom andra privatekonomiska områden såsom billån, privatlån, bredband och telefoni.

VD och Grundare Daniel Soussan lämnade 2010 över VD-rollen till Rickard Wilton och kommer fortsätta vara med och arbeta med bolagets övergripande strategi från styrelsen.

Företaget

Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter samt driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Företaget erbjuder en fristående tjänst med syfte att sänka kostnaderna och förenkla tillvaron för svenska konsumenter. Detta sker genom en kombination av Insplanet.com och personlig rådgivning via telefon. Insplanet har idag 108 heltidsanställda medarbetare varav de flesta arbetar med försäljning och kundhantering. Övriga medarbetare arbetar inom IT (underhåll och utveckling av webb och IT-system), marknadsföring, ekonomi och produktförsörjning.

Affärsområde Jämförelsetjänsten Insplanet.com

Historiskt har störst fokus inom Insplanet.com legat på försäkring men sedan ett par år tillbaka har bolaget arbetat med att bygga en närvaro inom bland annat områden som el och lån. Eftersom det är via internet huvuddelen av användarna initialt kommer i kontakt med bolaget arbetar man med att öka antalet besökare till jämförelsetjänsten och merparten av marknadsföringen sker idag på internet. Breddning av tjänsten med lån- och eljämförelser ger ökade möjligheter att vara en totalleverantör till potentiella partners.

Affärsområde Förmedlingsverksamheten Insplanet Sales

Insplanet Sales är en av Sveriges största förmedlare mot privatmarknaden inom försäkring, el och lån. Sales erhåller provision från samarbetande försäkrings- och lånebolag för förmedling av dessa produkter. Kundleads anskaffas både internt via Insplanet.com men också externt via ett antal olika kanaler såsom rådgivarnas egna kontaktytor mot tidigare kunder, inkommande samtal från potentiella kunder, gruppavtalssamarbeten såsom samaberbeten med Aktiespararna och Hyresgästföreningen.

Produktkategorier

Insplanet har två produktkategorier för vilka jämförelser, rådgivning och förmedling bedrivs. Ledningen har Q2 2012 beslutat att renodla verksamheten och fokusera på att befästa Insplanets ledande position inom försäkring och lån. Som en följd av detta kommer minskade resurser läggas på nyutveckling inom området Egna produkter och bolagets eltjänst avvecklas i sin helhet. Med hänsyn till verksamhetens mycket ringa art kommer beslutet ha en mycket liten påverkan på både intäkter och kostnader. Insplanet förvärvade hösten 2012 samtliga aktier i Insuroo AB med syfte att stärka Insplanets position i internetkanalen.

Försäkring

Idag jämför bolaget försäkringslösningar från ett tjugotal olika försäkringsvarumärken. Genom samarbetsavtal med cirka femton av dessa varumärken erbjuds även möjligheterna att teckna försäkring online via webben eller genom bolagets personliga rådgivare. För att kunna erbjuda bästa möjliga service eftersträvar Insplanet att ständigt addera nya försäkringsvarumärken till jämförelsetjänsten och teckna nya avtal för att stärka det kompletta erbjudandet.

Egna Produkter

Inom egna produkter ingår produkter som Insplanet sköter en större del av administrationen av och man samarbetar med olika försäkringsbolag som står som försäkringsgivare. Produkterna är framtagna och ägda av Insplanet där de delar som Insplanet administrerar varierar från produkt till produkt. Bolaget har idag fungerande processer för bland annat kundtjänst, skadereglering och avisering. Insplanets egenutvecklade produkter erbjuda via Insplanet Sales och via andra externa distributionskanaler.

Egna produkters intäkter består i huvudsak av beståndsprovisioner från försäkringsbolagen. Inom de mindre produkterna påverkas provisionerna av skadeutfallet då Insplanet är helt eller delvis ansvarig för skadeutfallet. Egna produkter drivs som en separat verksamhet och allt samarbete med bolagets övriga delar sker på affärsmässiga grunder. De egna produkterna konkurrerar på likvärdiga villkor som övriga försäkringserbjudande, förmedlarna erhåller samma ersättning oavsett vilken leverantörs produkt de förmedlar.

 Lån

2010 lanserades en jämförelsekategori inom lån på Insplanet.com och målet är att etablera sig som en av de ledande aktörerna inom jämförelse och förmedling av privatlån. Till skillnad från försäkring handlar lån i princip uteslutande om pris, och man ser här en potential att hjälpa privatpersoner sänka sina lånekostnader genom ompaketering av befintliga lån. Användaren belastas endast med en kreditupplysning oavsett hur många banker som sedan tillfrågas, vilket är en fördel jämfört med om personen skulle söka lån hos flera banker på egen hand. Insplanet erhåller provision i form av engångsersättning från bankerna för varje lån som blir löst av kund och man jämför och förmedlar för närvarande sju bankers produkter.

Hur Insplanet tjänar pengar

Jag anser att det är viktigt att få en förståelse för hur företaget tjänar sina pengar. Dels på grund av att Insplanet har en IT-bolagsaura över sig och dels för att en förståelse kring intjäningen är ett krav för att kunna motivera en eventuell investering. Oavsett vilken produkt som efterfrågas får kunderna samma pris via Insplanet som direkt hos bolagen och Insplanet är helt oberoende i valet av leverantör då de erhåller samma ersättning oavsett vilket bolag de rekommenderar. Intäkterna är idag primärt hänförliga till provisionsintäkter som samarbetande försäkringsbolag och banker betalar för varje förmedlad affär. Majoriteten av affärerna och intäkterna är hänförliga till bilförsäkring.

Provisionerna kan delas in i engångsersättning och beståndsersättning. Fördelen med beståndsersättning är att bolaget bygger upp årligt återkommande intäkter från försäkringsbolagen, så länge kunden stannar kvar och behåller aktuell försäkring eller ersätter den med annan på samma objekttyp. Försäljingen ackumulerar därmed en framtida, återkommande intäkt vilket ger Insplanet en stabil rörelse. Vid årsskiftet uppgick det upparbetade försäkringsbeståndet till 285 MSEK.

Under 2008 och 2009 omförhandlade Insplanet förmedlingsavtal som baserat sig på engångsersättning vilket medfört att den beståndsersättningsgrundade andelen av förmedlad premievolym minskat jämfört med föregående år. Ökningen av andelen engångsersättningar bidrar till att stärka intäktstillväxten. I det korta perspektivet ger engångsersättning högre intäkter än beståndsersättning. Insplanet strävar efter att de två ersättningsmodellerna över tiden skall ge likvärdig lönsamhet för bolaget. 2008 var 90 procent av nytecknad premievolym beståndsersättningsgrundade, 2009 69 procent, 2010 39 procent och 2011 29 procent.

Marknadsutveckling

Normalt analyserar jag företag i stabila och mogna branscher där jag letar efter företag som är ”bäst i klassen”. Stabila branscher är generellt mer gynnsam för hållbart värdeskapande och det är i stillastående branscher ett nollsummespel. Enda sättet att öka värdet är att ta det från andra och bara det bästa företaget kan ta marknadsandelar av konkurrenterna utan att göra en förlustaffär. Det som avgör vilket företag som är bäst är hur stor moat de har.En ekonomisk moat är aldrig stabil utan konkurrerande krafter ser till att de antingen blir bredare eller svagare för varje dag.

I fallet Insplanet ställs jag inför en analys av en bransch som är framväxande och till viss del instabil. Företaget agerar på en bransch de själva skapat och unga företag ser ofta en kraftig avkastning på eget kapital vilket lockar konkurrens. När konkurrensen kommer tjänar företagen generellt fortfarande överavkastning men denna går i en riktning ner och inte upp. Insplanet befinner sig idag i en växande underliggande marknad där den nisch man agerar inom endast omsätter ett par procent av den totala marknaden. Konkurrensen tycks öka och det agerar idag en handfull aktörer inom den nisch Insplanet är marknadsledare inom. Vissa av företagets största konkurrenter kanske inte ens existerar idag på grund av att låga inträdesbarriärer alltid innebär risk för nya aktörer. Värdeförflyttningen i instabila branscher tenderar att vara större än i stabila branscher, vilket gör hållbart värdeskapande mycket svårfångat, vilket i sin tur gör Insplanets framtid svåranalyserad.

Det första jag vill reflektera kring är huruvida Insplanet har någon form av first-mover advantages samt om det finns några inträdesbarriärer för potentiella konkurrenter. En av fördelarna med att vara först på en marknad kan vara att man blir ledande teknologiskt och får företräde av strategiskt viktiga tillgångar. De teknologiska fördelarna man har kan vara bolagets egenutvecklade affärssystem för prishämtning, förmedling och försäkringsadministration. De strategiskt viktiga tillgångarna är bolagets samarbetsavtal med försäkringsbolag och banker samt bolaget och medlemmarnas kompetens om svenska konsumentförsäkringsmarknaden. Insplanet har en lång erfarenhet av att driva försäljning och rådgivning mot privatmarknaden via personlig rådgivning. Bolaget anser att det är svårt att bedriva en verksamhet likt Insplanets utan bolagets affärssystem och att det idag inte finns något lika utvecklat affärssystem på den svenska marknaden som är inriktad på Insplanets områden. Allt som allt anser jag dock att det inte finns några större first-mover-advantages för bolaget.

Både inträdebarriärerna och utträdeskostnaderna är låga vilket leder till att det ständigt finns hot om nya aktörer. Det existerar dock vissa barriärer där den första är den lag som inträdde 2005 om försäkringsförmedling i Sverige. Denna innebär att Finansinspektionen utövar tillsyn över Insplanets verksamhet vilket ställer ökade krav på kompetens och rådgivning hos de anställda. Andra faktorer som ger en fördel mot nya aktörer är att man skapat ”switching costs” för konsumenterna. Kundrelationer, medlemsdatabas och varumärke man leda till att folk inte byter jämförelsesite när de väl hittat en. Byteskostnader uppstår när kunderna måste bära kostnaderna när de byter från ett informationssystem till ett annat. Dessa inträdesbarriärer är alldeles för låga för att de ska kunna skapa någon form av trygghet.

Om man tar Insplanet relativt sin största konkurrent Lendo (och Suredo) är det antagligen billigare för Lendo att bygga upp sin verksamhet då de kan lära av Insplanets misstag samt framgångar och därmed gå en ”rakare” väg till effektivitet. Insplanet har fördelar genom inlärningskurvan medan Lendo, som sagt, har fördelar genom lägre framtida kostnader. Analysen måste således fokusera på avvägningen mellan lärandefördelar och framtida kostnadsfördelar.

Nätverkseffekter förekommer när värdet av en produkt eller tjänst ökar eftersom fler medlemmar använder produkten, ex Blocket. I detta fall skulle det vara att både kunder och försäkringsbolag går till en plats för att teckna försäkring/erbjuda försäkring. Nätverkseffekter kan ibland leda till winner-takes-most marknader eftersom alla vill vara där de flesta möts. Insplanet är idag Sveriges största jämförelsetjänst inom försäkring men det finns inget som i dagsläget talar för att det är en sådan situation då Insplanet och Lendo båda uppvisat bra resultat senaste åren. Detta kan ha att göra med att branschen är i tillväxt och när ”tårtan” av ekonomiska vinster växer kan företag skapa aktieägarvärde utan att undergräva sina konkurrenter, då det inte är ett nollsummespel. Det tycks som marknaden är stor nog för alla och Insplanets ledning anser att den ökade konkurrensen bidrar till en ökad möjlighet att nå en större del av totalmarknaden, i takt med att fler personer får upp ögonen för denna typ av verksamhet. Företaget upplever en trend där allt fler privatpersoner jämför försökring och lån via internet.

Konjunkturkänslighet

Insplanet drabbades inte alls av finanskrisen då marginalerna faktiskt under 2008-2009 var de bästa i bolagets historia. Det tycks vara så att en svag konjunktur ökar intresset för inkomstförsäkringar och andra trygghetsrelaterade försäkringar. Rent generellt känner privatpersoner ett ökat behov av att jämföra och se över sina försäkringar. Det år Insplanet har haft lägst marginaler var 2007 men detta var av andra anledningar än på grund av en sviktande konjunktur. Man var då tvungna att göra nedskrivningar av bolagets kundfordringar till följd av kundförluster.

Tillväxtstrategier

Inför och under 2012 har fokus övergått till att fokusera på de existerande verksamheterna inom försäkring. Ett mindre fokus och resurser skulle läggas på området Egna produkter och under mitten av 2012 avvecklade man eltjänster då verksamheten inte utvecklats som förväntat. Potentialen inom privatlån bedöms vara stor då det råden en variation mellan olika bankers och kreditmarknadsbolags erbjudanden. Ökningen av hushållens skuldsättning för konsumtionskrediter ger en ökad efterfrågan av tjänsten.

Bolaget anser det nödvändigt att förstärka resurserna organisatoriskt för att kunna hävda sig i det allt mer kostsamma sökandet efter nya kunder samt möta den ökade efterfrågan och konkurrensen på marknaden. Detta i syfte att försvara och vidga positionen som den ledande aktören inom branschen man agerar inom. Investeringarna i organisation och varumärke kommer antagligen kortsiktigt medföra negativ resultatinverkan men anses vara nödvändigt och strategiskt rätt i ett långsiktigt perspektiv. Bolaget arbetar för att öka antalet besökare till jämförelsetjänsten och merparten av marknadsföringen sker idag på internet. Insplanet testar och söker kontinuerligt efter nya effektiva marknadskanaler, även vid sidan om internet, där medier såsom tv, radio och print kan bli aktuella i framtiden.

Den långsiktiga trenden med ökad internetnärvaro för försäkringsbolagen har under året fortsatt och allt fler bolag ser internet som en naturlig distributionsform. Detta har medfört att priserna för försäkringar blivit mer lättillgängliga, vilket såklart ställer högre krav på Insplanet att kunna leverera ett ökat mervärde till kunderna vid sidan om jämförelsetjänsten. Detta då dagens kunder är väl medvetna om hur stort utbud det finns och tittar självklart på fler än en jämförelsesite.

Konkurrenter

Det är bilförsäkringsjämförelser som historiskt varit den klart viktigaste delen för bolagets lönsamhet. Fokus är nu att växa inom försäkring och låneverksamheten. Idag finns en handfull aktörer som agerar inom den nisch Insplanet är marknadsledande. De största aktörerna som har en liknande verksamhet och agerar inom motsvarande område är Compricer och Lendo (där Suredo ingår). Givetvis är exempelvis Pricerunner och Prisjakt konkurrenter men deras verksamhet är så pass diversifierad och olik Insplanet att en jämförelse inte skulle generera speciellt nyttig information.

Compricer

Compricer startade 2005 och är idag en av Sveriges största jämförelsetjänster för privatekonomi. Detta sker via hemsidan och via personlig rådgivning. Compricer är helt kostnadsfritt för konsumenten, istället får de betalt från de företag man väljer att köpa tjänster från. Compricer är ett oberoende företag utan koppling till någon enskild bank, teleoperatör eller försäkringsbolag. Man agerar idag inom områdena försäkring, el, lån, sparande, telekom och pension. Efter flera års teknik och volymuppbyggnad, fokuserar bolaget nu på kommersialisering av den tekniska plattformen. Compricers omsättning mätte 44,5 Mkr vid utgången av 2011.

Lendo

Lendo ägs till 97% av Schibsted Tillväxtmedier AB. När kunden ansöker om ett lån via Lendo får denne ett svar inom några timmar från företagets anslutna banker och låneinstitut. Enbart en kreditupplysning registreras vilket gör att konsumenten inte påverkas negativt av att flera banker behandlar ansökan. Bolaget äger Suredo till    100 % som 2011 hade en omsättning på 5,2 Mkr. Suredo startade lätt 2008 och hade en anställd fram till 2011 då de hade 11 anställda vid årets utgång. Dotterbolaget har gått plus ett år (2010), då med 229tkr. Suredo är ett dotterbolag till Lendo och samarbetar med de ledande försäkringsbolagen för att kunderna ska få bättre försäkringsvillkor. Försäkringsrådgivningen innebär att kundens arbetsinsats minimeras och att kunderna får de försäkringar som passar deras individuella situation bäst. Suredo är helt fristående från de försäkringsbolag de samarbetar med.

Lendo får betraktas som den största konkurrenten inom låneverksamheten och som ett av de största hoten inom försäkringsförmedling genom Suredo. I Schibsted tillväxtmedier ingår förutom Lendo bland annat Bytbil, Blocket, Mötesplatsen, Prisjakt, Elpriser.se, Kundkraft.se, LetsDeal.se, Mobilio.se med flera. Schibsted Tillväxtmedier AB är ett dotterbolag till den norska mediekoncernen Schibsted som är noterat på Oslobörsen. I denna koncern ingår bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Om man kollar på dessa tidningars hemsida ser man att de aggressivt annonserar sina koncernkollegor. Just nu återfinns Suredo och Lendo på många platser på de välbesökta hemsidorna vilket självklart är en konkurrensfördel.

Övriga

Förutom dessa större aktörer samt de större aktörerna som bara delar av dess verksamhet angränsar Insplanets område finns det en handfull mindre aktörer som hotar. Inom bilförsäkring finns till exempel bilförsäkringsguiden.se, Jämförsäkringar.se och bilforsakringsjamfor.se. Ingen av dessa betraktar jag som något större hot.

Bolagsdata

Ledning och aktieägare

De största två aktieägarna är grundarna Daniel Soussan (styrelseordförande) och Richard Båge (ledamot). Daniel Soussan kontrollerar 32 procent av kapital och röster medan Richard Båge, via försäkring, kontrollerar 21 procent av kapital och röster. Den tredje största ägaren, via försäkring, är Peter Ahldin (ledamot) som kontrollerar 14 procent av kapital och rösterna. 2010 lämnade Daniel Soussan efter 10 år över VD-posten till Rickard Wilton. Soussan har kvar sitt aktieinnehav och arbetar nu med bolagets övergripande strategi och affärsutveckling. Richard Wilton är 35 år gammal och har sedan november 2010 arbetat som affärsområdeschef för Insplanet.se. Richard har sedan 2002 varit verksam inom olika befattningar på Mediaplanet, bland annat som VD för Sverigeverksamheten samt medlem av koncernledningen. Richard Wilton köpte 2011 43896 aktier och har teckningsoptioner motsvarande 30000 aktier.

Ersättning till styrelsen ska utgå med 660 Tkr till styrelsens ordförande och 40 Tkr till var och en av de övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. VD har en fast årslön om 900 Tkr samt en rörlig ersättning som 2011 utgått med 150 Tkr. Bolaget har ett delprogram av teckningsoptioner utestående där fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle innebära en utspädningseffekt om maximalt en procent. Teckningsoptionerna kan lösas 3 juni-14 juni 2013 till en lösenkurs om 14 kronor per aktie.

Insynspersoner äger 68% av företagets aktier. Antalet aktieägare i Insplanet uppgick i utgången av 2011 till 697. Insplanets fem största aktieägare innehar aktier motsvarande 75 procent av såväl röster som kapital. Övriga stora ägare är Sven Hagströmer via bolaget Biovester (4%), Carnegie (4%). Detta betyder att förutom de fem största ägarna och insynspersoner är 22,5% av bolagets aktier i omlopp.

Det känns bra att ledningen och styrelsen består av individer som innehar stora aktieposter, vilket gör att de per automatik tänker som aktieägare och torde därmed agera långsiktigt för aktieägares bästa. Jag ser det som positivt att bolaget har ett tunt nyhetsflöde vilket gör att verksamheten känns mer långsiktigt seriös. Ledningen verkar ganska ointresserad av aktiemarknaden vilket jag anser positivt, man fokuserar mer på affärerna än att prata om affärerna. De pressmeddelanden företaget har är sakliga, exempelvis att man förvärvat ett företag eller kallelse till årsstämma. Man gör även pressmedelanden om uppdaterade jämförelser som fungerar som reklam.

Slutdiskussion

Normalt har jag fokus på att analysera historisk finansiell information och därmed skapa en uppfattning hur framtiden sannolikt kommer att utvecklas. Då har det handlat om företag med tydlig konkurrensfördel i närmast tidlösa branscher. I fallet Insplanet anser jag att den finansiella historiken är fin, om än ojämn, men detta ger mig ingen säkerhet hur framtiden kommer att utvecklats. Givetvis är de goda marginalerna, avkastningen på eget kapital och den starka balansräkningen inte helt betydelselösa. Historiken gör att mitt förtroende för ledningen blir större samt visar att man lyckats upprätthålla en positiv verksamhet under 2000-talet trots kraftig konkurrens.

Utdelningen har historiskt sett varit stor och man har sedan man började med utdelningar, 2007, delat ut 72 miljoner. Under samma period har man redovisat en vinst på 59 miljoner vilket innebär att man i snitt de senaste fem åren har haft en utdelningsandel på 120%. Utdelningspolicyn är att styrelsen ska föreslå en utdelning motsvarande minst 50 procent av nettovinsten. Insplanet har i mångt och mycket varit en utdelningsaktie de senaste åren, 2011 var direktavkastningen 19,8% inklusive extrautdelningen.

Q1-Q2 2012

Nettoomsättningen har under årets första sex månader minskat till 40 (45,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 (7,7) MSEK. Rörelsemarginalen minskade även den och är för närvarande 13 (23)%. Avkastningen på eget kapital är 14 (24)% och soliditeten är 54 (67)%. I halvårsrapporten 2012 redovisar Insplanet onekligen dåliga siffror. En av anledningarna är att beståndsersättningen har minskat samtidigt som nytecknad premievolym också minskat. Som en effekt av att man minskat beståndsersättningen måste Insplanet kontinuerligt öka nyteckningen i tillräckligt stor omfattning för att kompensera för detta bortfall. Detta har man misslyckats med 2012, något skapar osäkerhet kring framtiden då konkurrensen ökar kraftigt vilket leder till att kostanden för att nå kunder ökar.

Allt detta har lett till att Insplanets ledning arbetar intensivt med att implementera en ny affärsplan och strategi som är i linje med de förutsättningar som råder och den bild de har om framtiden. För att befästa framtida position som marknadsledare behöver man närmsta tiden göra ett antal expansiva satsningar och investeringar. Detta för att möta den tilltagande konkurrensen och ta tillvara på förändrade kundbeteenden. Man kommer därför att premiera tillväxt framför vinster den närmsta tiden och nya innovativa grepp kommer att tas för att skapa ökade volymer och på så sätt leverera långsiktiga värden. Bolaget är övertygat om att de satsningar som nu görs på kort sikt kommer att skapa ett långsiktigt och framgångsrikt Insplanet.

Insplanets resultat påverkas väsentligt av externa faktorer såsom förnyelsegrad på beståndet och på leverantörernas konkurrenskraft, vilket är kopplat till deras produkterbjudanden i relation till den övriga marknaden.

Sammanfattning

Med tanke på aktiens pris idag och utdelningshistoriken skulle det möjligtvis vara en god idé att göra en investering i bolaget till dagens nivåer och hoppas att ledningen kan möta marknadens förändringar. Jag tror också att det är strategiskt rätt att fokusera verksamheten på de områden man är framgångsrik inom. Faktumet att bolaget nyligen har presenterat en dålig halvårsrapport är inget som normalt skulle avskräcka mig om det berodde på makrofaktorer som till exempel valuta eller tillfälligt minskad total efterfrågan. Anledningen till att jag anser situationen mer osäker nu är att marknaden och kundbeteendet har förändrats vilket lett till att ledningen måste implementera en ny affärsplan och strategi som är i linje med de rådande förutsättningarna. För att som investerare kunna få en bra avkastning på investeringen krävs att dessa förändringar lyckas. Ytterligare frågetecken vill jag ställa kring branschen då jag inte är kompetent nog att bedöma hur många aktörer som får plats, hur den kan tänkas utvecklas eller om den ens kommer att existera i sin helhet inom tio år.

Jag menar inte att Insplanets framtid nödvändigtvis pekar mot kris, de kommer säkert kunna justera sin verksamhet för att greppa tag i sin ledande ställning på en växande marknad. Dock känner jag att detta liknar, i mitt medvetande, spekulering och inte investering. Jag brukar ställa mig frågan hur stor risken för en permanent förlust av kapital en viss investering har. En fråga jag inte känner mig speciellt självsäker att besvara. Sammanfattningsvis tror jag att det finns säkrare investeringar att göra för att tjäna god avkastning på mina pengar men jag kommer att fortsätta följa bolagets framtid.

5 thoughts on “Analys av Insplanet

 • Insplanet verkar vara ett intressant bolag även om aktien har slaktats ordentligt sedan i somras! Om ledningen är kompetent och kan vidta rätt åtgärder så kan de säkert vända tillbaks utvecklingen igen. Hur man ska bedöma om ledningen är kompetent eller inte är något jag själv har funderat ganska lite över och tycker verkar ganska knepigt, men i sådana här bolag är det väldigt viktigt och därmed något man borde göra mer för att bedöma. Här kommer nog ”circle of competence” som du skrev om i det senaste inlägget väl till hands till att börja med…

 • Tack för kommentaren Kenny! Jag håller helt och hållet med om att det är svårt att bedöma ledningens kompetens och att det är extra viktigt i bolag som Insplanet. Det är väldigt lätt att i dessa frågor ägna sig åt farlig confirmation bias som kan leda till en övertro på ledningens förmågor. Rent spontant tycker jag dock VD Richard Wilton gör helt rätt i att ”städa” i verksamheten för att rikta fokus mot låneförmedlingen igen, alltså det område man varit mest framgångsrik inom. Under 2012 har Insplanet lagt ner eltjänsten och senast separerades lånetjänsten till en ny sajt (MyLoan.se).

  Om detta är strategiskt korrekt långsiktigt, som mina spekulationer antyder, låter jag framtida intjäning besvara. Det ska bli spännande att följa utvecklingen!

 • Hej!

  Hittade din blogg nyligen, och lade till den i läslistan! Mycket bra!

  Angående Insplanet är jag ganska skeptisk:
  * Tycker inte att de har någon ”edge” även om de var först.
  * Compricer känns som en bättre sida.
  * Moderna försäkringar slutar samarbeta med Insplanet, vilket de inte skrivit något om.
  * Andra jämförelsesiter jämför nu mer än pris, se t.ex. konsumenternas.se som jämför bilförsäkringar och har satt poäng.
  * Att Insplanet förmedlar egna produkter tycker gör att man kan ifrågasätta oberoendet (en liten misstanke har jag också, och det är att kundstocken roteras år från år, för att Insplanet ska få fina provisioner.)
  * Arbetar själv i försäkringsbranschen och har testat på deras tjänst. Funkade bra ett tag, men när jag loggade in med mina uppgifter hamnade jag plötsligt på någon annans persons konto (!). Sånt får bara inte hända.

  Sammantaget tycker jag inte att Insplanet har bästa erbjudandet, Compricer är bättre. Och jag är tveksam till att de skapar så stort mervärde, egentligen. Är inte säker på att de finns kvar om 5-10 år och skulle därför inte själv investera. Har ingen uppfattning om priset (kan dubblas likväl som halveras, inte vet jag:-) men långsiktigt tror jag inte på dem.

  Har själv satt en del av mina pengar i Munich Re, Discovery Holdings och RSA. Skulle jag köpa en förmedlare är Austbrookers närmast till hands. Ska försöka kika på dem vid tillfälle.

  Tack för en bra blogg!

  Mvh
  Gustav

 • Hej Gustav!

  Tack för kommentaren! Kul att du uppskattar bloggen. Har själv följt din blogg en tid och finner den mycket intressant!

  Jag konstaterade ganska snabbt att det handlade om att analysera de lite ”mjukare” delarna som strategi, positionering, ledning och konkurrensfördelar för att nämna några. Min oförmåga att bedöma dessa delar med viss säkerhet var en stark anledning till att jag avstod köp. Håller helt och hållet med dig om osäkerheten långsiktigt och svårigheter att skapa uppfattning om priset!

  Värdefullt med input från någon inom branschen, jag får tacka så mycket. Det avslutade samarbetet med Moderna och konsumenternas existerande var inget jag kände till. Kul att du har testat tjänsten även om inloggningsmissen är under all kritik! Googlar man Insplanet dyker det upp många mindre smickrande kommentarer från konsumenter som har mindre bra erfarenheter från bolaget, vilket självklart inte är bra på en marknad där allt fler slåss om kunderna.

  Som jag nämnt tidigare kommer jag fortsätta att följa bolaget, alltid lär man sig något. Skulle sannerligen vara intressant att veta mer om Austbrokers!

  Mvh
  Daniel

Kommentera