Beijer Almas dotterbolag

Beijer Alma är ett holdingbolag utan egen extern fakturering vars verksamhet är att äga och förvalta andelar i dotterbolag. Koncernen utgörs av de tre dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable samt Beijer Tech och det totala antalet resultatenheter inom Beijer Alma är cirka 50 stycken.

Fördelning 2011

Fördelning 2011

Lesjöfors AB – Producerar och säljer fjädrar till industrin

Lesjöfors AB startade tillverkningen av fjädrar 1852 och förvärvades av Beijer Alma 1989. Försäljningen omfattar 60 marknader varav 80 % sker utanför Sverige och 60% av försäljningen avser kundanpassade produkter. Företaget är en av Europas ledande tillverkare av fjäderprodukter och verksamheten är organiserad i tre områden. 33 % av Lesjöfors omsättning kommer från chassifjädrar, 44 % kommer från industrifjädrar och 23 % från banddetaljer.

Affärsområde Industrifjädrar

Verksamheten omfattar tillverkning, lagerhållning och distribution av industrifjädrar och kundspecifika produkter. Produkterna används inom de flesta industrisektorer och marknadsandelen i Norden uppgår till drygt 40%. De viktigaste marknaderna är norden, Storbritannien, Beneluxländerna och Tyskland.

Affärsområde Banddetaljer

Banddetaljer är inriktat på utveckling och produktion av komponenter i bandstål. Lesjöfors har tillverkning av banddetaljer i Sverige, Kina, Lettland, Storbritannien och Danmark. Företaget erbjuder alltid kundanpassade tekniklösningar oavsett om det gäller små tillverkningsserier eller högautomatiserade volymprodukter.

Affärsområde Chassifjärdrar

Chassifjädrar har marknadens bredaste utbud av egentillverkade och kvalitetssäkrade fordonsfjädrar för europeiska och asiatiska personbilar och lätta lastbilar. Lesjöfors är unik i denna bransch eftersom man kontrollerar hela värdekedjan, från design till tillverkning, lagerhållning, logistik och service. De största marknaderna är Skandinavien, Storbritannien, Tyskland och Östeuropa, som tillsammans står för 80 % av försäljningsvolymerna.

Konkurrenter

Eftersom Lesjöfors AB står för hela 80 % av Beijer Almas lönsamhet är det viktigt att förstå dotterbolagets konkurrenssituation. Affärsområdena Industrifjädrar och Chassifjädrar står för cirka 75 % av Lesjöfors omsättning och man har inom dessa områden ett antal konkurrenter. I Tyskland finns det cirka 200 företag i fjäderbranschen och i Storbritannien ungefär 100 företag, de flesta av dessa är mindre aktörer. De största konkurrenterna inom industrifjädrar i Norden är Spinova, Ewes, Meconet och Hagens Fjädrar. De sista två är familjeägda bolag från Finland respektive Danmark, vilket gör att det inte är möjligt att få tag på årsredovisning och finansiell information. Inom Chassifjädrar är de största konkurrenterna Suplex och Kayaba. Suplex GhmH är den ledande fjäderleverantören till Europas eftermarknad och har omfattande katalogiserat utbud som finns över hela världen. Suplex, som är baserat i Düsseldorf, är inte börsnoterat vilket gör att det tyvärr inte finns några årsredovisningar eller annan finansiell information tillgänglig.

Ewes

Ewes grundades 1935 och har sedan dess varit en leverantör av fjädrar till industrin. Bolaget erbjuder idag såväl enskilda fjäderkomponenter som kompletta systemleveranser av fjädrar, både beträffande tillverkning i enstaka småserier som i löpande storvolymer. Bolaget har de senaste fem åren haft en soliditet som snittat 41%, en genomsnittlig vinstmarginal före skatt på 3,14% de senaste fem åren samt ett femårssnitt på rörelsemarginalen som motsvarar 2,1%. Femårssnitt ROE har tidsperioden 2007-2011 varit 14,6%. Bolaget påverkades kraftigt under 2009 vilket ledde till negativa marginaler och resultat.

KYB Corporation

KYB Corporation omsätter cirka 30 miljarder kronor och är noterat på Tokyobörsen. KYB tillverkar fjädrar till nyproduktion till skillnad från Lesjöfors som tillverkar fjädrar till eftermarknaden. Lesjöfors tycks vid en jämförelse vara mer välskött och finansiellt stabilt än KYB. . Bruttomarginalen var 2011 18%, vinstmarginalen 4% och rörelsemarginalen 5,74%. ROA 4,57% och ROE 13,49% där femårssnitt för ROE var 10,7%. KYB redovisade negativt resultat under 2009.

Av de bolag jag haft möjlighet att granska och jämföra sysslar ingen enbart med lika typ av verksamhet som Lesjöfors, vilket gör det svårt att bedöma företagets branschposition och utsikter. Några fördelar jag noterat i jämförelse med KYB är att Lesjöfors inte är lika konjunkturkänsligt eftersom man vänder sig till eftermarknaden och inte nyproduktion. Lesjöfors säljer även till ett stort antal återförsäljare vilket gör att man inte är lika beroende av enstaka kunder som KYB. Eftersom Lesjöfors säljer till eftermarknaden bör inga större resurser läggas på utveckling av produkterna heller.

Förvärv och bolagsdata

Det bästa sättet att stärka företaget som en global fjäderleverantör är att bli lokala på många marknader anser ledningen. Lokal tillverkning är ofta en nödvändighet för att skapa en stärkt lokal marknadsposition och bolaget letar därför möjligheter till förvärv av tillverkande företag inom fjädrar och pressade detaljer. Lesjöfors bestod vid utgången av 2011 av 19 dotterbolag, att jämföra med de 16 som ingick i koncernen 2002. De flesta av dessa 16 dotterbolag från 2002 ingår i koncernen tio år senare samtidigt som ytterligare förvärv har gjort Lesjöfors till det största fjäderbolaget i Storbritannien bland annat. Bolaget satsar även på att stärka sin position på den tyska marknaden, senast genom förvärvet av Veuller GmbH & Co 2011.

Det finns en del som talar för att Lesjöfors är ett av de bolag som lyckats genomgöra framgångsrika förvärv och troligen kommer att fortsätta med detta i framtiden. Bolaget har konsekvent lyckats hålla fina marginaler, ROE och soliditet. Lesjöfors bruttovinst som spenderats på SGA-kostnader har minskat något de senaste fem åren och har senaste fem åren snittat 40 %, en fin nivå. Vinsten har stigit från 154MSEK till 249 MSEK från 2007 till 2011.

Den anmärkningsvärt goda intjäningen kan härledas till att bolaget är marknadsledande och tillverkar specialproducerade produkter. Företaget har hela förädlingen inom chassifjädersegmentet och är där unika jämfört med konkurrenterna.En annan anledning till att man kan ta ett högre pris än konkurrenterna är den mycket höga leveransprecisionen, menar ledningen.

Habia Cable – Kablar och kabelsystem för krävande applikationer

Habia Cable har ingått i Beijer Alma-koncernen sedan 1985 och är idag en av Europas största tillverkare av specialkabel och kabelsystem för krävande applikationer. En ytterst liten del av försäljningen består av standardiserade kablar. Habias produkter säljs på cirka 50 marknader där de största länderna är Tyskland, Kina, Storbritannien och Benelux. Exportkanalen är hög och omkring 91 % av all försäljning ligger utanför Sverige. Det största kundsegmentet är industri som 2011 stod för cirka hälften av försäljningen. Andra stora segment är telekom och försvar.

Kabelmarknaden är fragmenterad och anses vara hårt konkurrensutsatt, mogen och kostnadsdriven. Marknadsandelen inom försvar, kärnkraft och industri uppskattas mellan 5-10 % medan man har en världsledande position på telekommarknaden. Inom kablar för antenner till basstationer är marknadsandelen cirka 40 %. Habia har produktionsanläggningar i Sverige, Kina, Tyskland och Polen. Tillgången till lågkostnadsproduktion har varit en förutsättning för att säkra konkurrenskraften inom telekom. Habia är det enda västerländska kabelföretaget som har en egen produktion i ett lågkostnadsland inom telekomsegmentet. Uppskattningen av marknadsandelar är bolagets egna och bör tas med en nypa salt.

Habia Cable består 2011 av tio helägda dotterbolag som befinner sig på olika delar av världen där de flesta är ett resultat av organisk tillväxt. Habia har under 2000-talet förvärvat två bolag, det tyska företaget Isotec kabel (2000) och CS Technology (2008).

Beijer Tech – Teknikhandelsbolag

Beijer Tech förvärvades 2010 från G&L Beijer AB. Köpet motiverades med att Beijer Alma länge strävat efter att etablera ett tredje affärsområde och att Beijer Tech uppfyllde de krav som ställdes. Företaget var välskött, lönsamt och den breda verksamheten erbjöd goda tillväxtmöjligheter. Huvudmarknaden är Sverige som står för cirka 83% av försäljningen och merparten av försäljningen riktas till slutkunder inom industrin. Beijer Tech består av sju fristående bolag med en nordisk ledningsgrupp som hanterar gemensamma utvecklingsfrågor.

Affärsområde Flödesteknik/Industrigummi

Affärsområdet omfattar flödestekniska produkter som slang, hydraulik och ventilation samt industrigummi för tätningar, packningar och slitageskydd. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Lundgrens Sverige AB. Flödesteknik/industrigummi svarar för mindre än halva omsättningen i Beijer Tech och Sverige är den största enskilda marknaden. Försäljningen inom detta affärsområde uppgick 2011 till 341 MSEK.

Affärsområde Industriprodukter

Industriprodukter omfattar många olika produktområden. Verksamheten bedrivs i dotterbolagen Beijer Industri AB, Beijer AS, Beijer OY, AB Tebeco, Preben Z Jensen A/S samt i Karlebo Gjuteriteknik AB. Försäljningen inom Industriprodukter uppgick 2011 till 436 MSEK. På gjuterisidan erbjuds kunderna allt, från första till sista delen. Vad gäller stål- och smältverk är Beijer Tech komplett inom områdena maskiner och anläggning. VD Peter Kollert säger att Beijer Tech är öppet för fler förvärv som kan stärka erbjudandet och bidra till den långsiktiga utvecklingen av företaget.

One thought on “Beijer Almas dotterbolag

Kommentera