Analys av Gullberg & Jansson

Gullberg & Jansson är en mycket liten svensk net-net. Bolaget är verksamt inom poolbranschen där de är nordisk marknadsledare inom värmepumpar. G&J noterades så sent som våren 2012 och har historiskt sett varit lönsamt. På grund av en större lagernedskrivning redovisade man dock ett kraftigt negativt resultat år 2012 och marknaden har handlat ner aktien kraftigt. Utöver det är likviditeten i aktien nästintill obefintlig, ytterligare en eventuell anledning till den låga värderingen. 

gj2

Om Gullberg & Jansson

Gullberg & Jansson grundades år 2002 av Marcus Gullberg och Christian Jansson. Bolaget och har för tillfället sex anställda och omsättningen år 2012 var 20,5 MSEK. G&J utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av produkter inom swimmingpool och spa. Produkterna ligger i regel i premiumsegmentet och man konkurrerar med kvalitet före pris. De är enligt dem själva marknadsledande i Norden inom poolvärmepumpar och har över 400 återförsäljare i Europa. De säger sig ha ungefär halva marknaden i Norden. Under 2012 utgjorde försäljningen poolvärmepumpar ca 75 % av omsättningen. Exportandelen var år 2012 27 % av omsättningen. Bolaget har som mål att öka omsättningen med minst 20 % per år under en konjunkturcykel samtidigt som en vinstmarginal på 10 % upprätthålls.

logo_gj

Utveckling 2012 och 2013

Under 2012 redovisade bolaget ett resultat på -2,4 MSEK. Enligt årsredovisningen berodde detta på kostnader av engångskaraktär på totalt 2,5 MSEK. Engångskostnaderna bestod av lagernedskrivning (1,6 MSEK), kundförluster (0,4 MSEK) samt en organisationsförändring (0,5 MSEK).

Utöver dessa engångskostnader kände de även av en lägre efterfrågan. En del av organisationsförändringen är att affärsområdet Villa planeras att fasas ut under 2013. Affärsområdet har tidigare stått för ca 10 % av omsättningen. Mer fokus kommer att läggas på affärsområdet swimmingpool & spa. Speciellt nya produkter inom kategorin pooltak har tagits fram den senaste tiden. Pooltak ska enligt vd Alex Molvin vara en lika stor produktkategori som poolvärmepumpar.

I år ska resultatet bland annat tryckts ner av kallt väder under mars och april. Bolagets högsäsong är i regel mellan mars och augusti och det kan vara kostsamt att missa två av dessa månader.

Affärsmodell

Bolagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk. Bolagets produkter säljs till största del under eget varumärke. Poolvärmepumparna designas i Sverige men tillverkas i Kina. Bolagets kunder är återförsäljare, distributörer, fastighetsägare och OEM-kunder.

Konkurrenter

Som konkurrenter nämner G&J det svenska bolaget Pahlen och det franska bolaget PSA. Pahlen är ett mycket lönsamt bolag som år 2012 hade en omsättning på 120 MSEK. Deras genomsnittliga nettovinstmarginal har de senaste tio åren varit över 10 %. Avkastningen på det egna kapitalet har inte under något år legat under 11 % och då arbetar de helt utan finansiell hävstång.  Omsättning och vinst har dock minskat sedan 2007/2008. Det är dock mycket positivt att konkurrenten är så pass lönsam.

Det finns även en mängd återförsäljare inom poolvärmepumpar och pooltak och nedan har jag gjort en mindre sammanställning över deras lönsamhet de senaste åren. Affärsidéer överlappar varandra men är inte identiska, men jag tycker att tabellen ändå ger en viss inblick i marknaden. I den här branschen lyser förluståren med sin frånvaro. Marginalerna är även de hyfsat höga och stabila. Sen berättar inte marginaler hela historien men visar ändå att det är en attraktiv marknad G&J agerar på.

konkurrenter_gj

Management

Ordförande är Peter Ragnarsson som är VD för LMK Ventures AB, ett bolag som är storägare i G&J. Ragnarsson var tidigare VD för Axis. G&Js vd Alex Molvin sjukskrevs nyligen på grund av lymfkörtelcancer. Han har haft posten sedan september 2012 då han tog över efter Marcus Gullberg. Bolagets CFO Marie Jensen har tillfälligt tagit över under behandlingen som förväntas ta sex månader.  Molvin är tidigare vd och grundare av Capilon AB. Som styrelseledamot sitter även bolagets grundare Marcus Gullberg.

Aktieägare

Ägarlistan i G&J är helt klart fördelaktig med flertalet starka ägare. LMK Ventures AB är största aktieägare, ett bolag som även är storägare i Axis. Vd Alex Molvin är bolagets näst största ägare med 13,2 % av kapitalet. Som tredje största ägare är Martin Gren, tidigare grundare av Axis. Utöver dessa har styrelseledamöterna Per Ädelroth och Lars-Erik Andersson mindre positioner i bolaget.

aktieägare_gj

Vid nyemissionen band sig huvudägarna till att inte sälja några aktier de första 12 månaderna. De månaderna har nu passerat och Marcus Gullberg sålde nyligen i princip hela sin position. Delar av de aktierna plockades dock upp av andra insynspersoner.

Kapitalallokering

G&J har gett aktieägarna utdelning två av de senaste sex åren. Det finns tyvärr inte särskilt mycket att säga om bolagets kapitalallokering då historiken är i kortaste laget. År 2008 köpte de aktier i ett kinesiskt bolag och de aktierna såldes under Q1 2013 till samma summa som de köptes för. G&J fick under tiden två mindre utdelningar från det kinesiska bolaget. Totalt sett var dock affären ingen höjdare.

Nyemissioner

Bolaget har några nyemissioner i bagaget. Senast var det år 2012 när bolaget noterades på Aktietorget då man tog in 7 MSEK i nytt kapital. Nyemissioner skedde även under 2006, 2007 och 2008. Vid den senaste bolagsstämman bemyndigades styrelsen att genomföra en nyemission om maximalt 570 000 aktier. Vid bolagsbildningen år 2005 fanns totalt 2 000 000 utestående aktier (splitjusterat), idag är antalet aktier 5 807 020.

Detta är i normalfallet ofta nog för att jag ska avfärda aktien och gå vidare. Men i det här fallet tror jag inte att nyemissionsrisken är överhängande längre. Bolaget är välkapitaliserat och man har även en uttalad utdelningspolicy. Bolag som är redo att ge aktieägarna utdelning behöver i regel inte genomföra nyemissioner den närmsta tiden. Det finns dock undantag, ett exempel är Rottneros som årligen delat ut pengar till aktieägarna som de egentligen inte hade råd med. Sedan blev de tvungna att genomföra en nyemission för att stärka balansräkningen. Där tror jag dock det var den långa historiken av stabila utdelningar som var boven i dramat. Här finns ingen historik bolaget måste leva upp till, de har själva valt att börja med utdelningar för att de ansåg sig redo för det.

Något som är positivt är också att G&J inte är ett bolag som på veckobasis skickar ut spännande pressmeddelanden till marknaden. De enda meddelanden som skickats ut är när någon storägare sålt/köpt aktier eller när bolaget presenterar finansiella rapporter. Utöver detta är bolagets hemsida klart och tydligt till för deras kunder, inte till aktiemarknaden. Något som även det är mycket positivt.

Balansräkning

Balansräkningen är mycket stark med en soliditet på 88,2 %. Bolaget har inga räntebärande skulder och har dessutom en outnyttjad checkräkningskredit på 1 MSEK. G&J har ytterst lite anläggningstillgångar på sin balansräkning och ofta i såna fall finns det en del leasingavtal som inte syns på balansräkningen. Så är dock inte fallet här, bolaget har endast en mindre leasingkostnad på personbilar, en summa om 42 tkr. Bolagets fastighet hyrs och de har inga långsiktiga åtaganden till fastighetsägaren.

balansrakning_gj

Bolaget hade tidigare aktier på balansräkningen och fick både år 2011 och 2012 utdelning om ca 60 tkr per år. Dessa utdelningar kom från deras tidigare värdepappersinnehav 2,5 % av aktierna i Phinx Electric Co. Aktierna införskaffades 2008 var bokförda till 790 tkr. Phinx är ett kinesiskt bolag och jag har tyvärr inte kommit över någon finansiell information om bolaget. Under Q1 2013 sålde man dock aktierna till samma pris som de införskaffades till. Totalt sett ingen kanonaffär för G&J men samtidigt hade jag inte värderat aktierna till bokfört värde ifall de funnits kvar på balansräkningen.

På balansräkningen återfinns också aktier i bolaget ”Gullberg & Jansson Dotterbolag AB” som ägs till 100 %. Aktierna är bokförda till 125 tkr och jag tycker det är märkligt att de ligger under anläggningstillgångar på balansräkningen. Vid en närmare titt på dotterbolagets balansräkning visar det sig endast ha tillgångar bokförda till 91 tkr varav 85 tkr är fordringar hos koncernföretag och resterande 6 tkr är likvida medel.

I regel är börsnoterade bolag relativt stora och har en mängd dotterbolag men redovisar allt i en gemensam koncernredovisning. I det här fallet upprättas ingen koncernredovisning och därför hamnar aktierna i dotterbolaget på balansräkningen.

Positivt är att G&J har en stor kassa om 6,2 MSEK. De har även en relativt stor post med fordringar på 3,3 MSEK. Utöver det kvarstår ett varulager på närmare 8 MSEK. Varulager är alltid lite knepigt och med tanke på den kraftiga nedskrivningen i kvartal fyra 2012 är jag glad att omsättningstillgångarna ändå är relativt likvida. Jag skulle nog vilja påstå att bolaget är överkapitaliserat och de behöver inte ha en sådan jättekassa för den dagliga driften. Detta gör att den kassan kan användas till antingen framtida tillväxt eller komma aktieägarna tillgodo. Min gissning är dock att den kommer att investeras i verksamheten, några återköp eller jätteutdelningar skulle jag bli mycket förvånad om jag fick se framöver. Likviditeten i aktien gör det i princip omöjligt för bolaget att genomföra återköp. Det är även fullt möjligt att det absolut mest rationella alternativet för kassan är att investeras i verksamheten. Bolaget har tidigare varit relativt lönsamt och med tanke på hur litet det är kan det tänkas att de kan nå uppnå en högre lönsamhet om de växer något och uppnår en ”kritisk massa”.

Bolagsdata

Sedan 2007 har omsättningen ökat med 3,7 % årligen. Försäljningen har i år viktats mer mot poolprodukter och utfasningen av affärsområdet Villa kan eventuellt leda till en något lägre omsättning för år 2013. Resultatet har svängt relativt kraftigt och 2012 redovisade bolaget en förlust på 2,4 MSEK. Exklusive engångskostnader ska resultatet ha varit marginellt positivt.

omsättning_resultat_gj

gj_res2

Kriterier för net-nets

I min checklista för net-nets ingår F-Score, Z-Score, insider/storägare och positivt balanserade vinster. Utöver detta ser jag gärna att bolaget har varit med ett tag samt att de flesta årens resultat och fria kassaflöde varit positivt.

G&J har ett relativt svagt F-Score på 4 men ett starkt Z-Score på 8,59. Bolaget har även positivt balanserade vinster vilket är ett viktigt krav för mig. Den uppmärksamme läsaren har noterat att M-Score inte är med i tabellen nedan. Anledningen till det är att jag fått en bättre förståelse för M-Score och att jag insett att det inte passar särskilt bra till net-nets eller aktier som handlas lågt mot det egna kapitalet. M-Score är utformat för förhoppningsbolag som visar stark tillväxt. M-Score ska användas för att undersöka om tillväxten är äkta eller uppfriserad. Därför har jag valt att plocka bort det nyckeltalet från mina analyser av net-nets.

scores_gj

Resultatkriterierna anser jag att G&J uppfyller. Dock är det som vanligt inte riktigt så bra som det ser ut. Ett stort förlustår i kombination med flertalet mindre positiva resultat gör att totalresultatet för de senaste sex åren endast är marginellt positivt. Att G&J har en utdelningspolicy tycker jag är mycket positivt, något jag inte förväntar mig hos den här typen av mindre bolag.

resultat_gj

Ägarkriteriet uppfyller G&J med råge. Ägarna är både aktiva i bolaget samtidigt som de historiskt sett varit mycket framgångsrika i andra affärssammanhang.

Värdering

G&J är en net-net som handlas till en säkerhetsmarginal om 39 %. Graham ville ha 33 % och då hade de bolagen i regel anläggningstillgångar på balansräkningen, det har i princip inte G&J. Men jag kan normalt sett tänka mig att investera i net-nets som handlas till en lägre säkerhetsmarginal än så. Av den anledningen att det faktum att en aktie är en net-net visar att den handlas mycket, mycket lågt. När jag väl konstaterat att en aktie handlas lågt är det därefter viktigare att analysera bolaget och dess marknad än huruvida säkerhetsmarginalen är 20 % eller 60 %. Jag kan tänka mig väldigt många scenarion där en aktie som handlas till en säkerhetsmarginal om 20 % är betydligt attraktivare än en annan som handlas till 60 %.

gj_vardering2

En säkerhetsmarginal på 39 % anser jag som fullt godkänt, men jag vill som sagt gärna ha anläggningstillgångar som säkerhet till eventuellt högt värderade omsättningstillgångar. Det finns inte här. Men G&J har 6,2 MSEK i likvida medel på balansräkningen. Nettokassan (här hårt definierad som kassan reducerad med all typ av skulder) är 4,8 MSEK. Drar vi av nettokassan från bolagets börsvärde på 10,7 MSEK betalar man 5,9 MSEK för övriga 12,5 MSEK omsättningstillgångar. Värderar man kassan till bokfört värde är säkerhetsmarginalen på övriga omsättningstillgångar 53 %.

G&J har i dagsläget ett börsvärde på 10,7 MSEK och baserat på deras bästa resultat handlas de till P/E 8,4. Kassajusterat handlas aktien till 4,9x bolagets rekordresultat. Detta var dock 2007 och sedan dess har resultatet bara varit i närheten av de nivåerna år 2011. Om vi bortser från år 2012 och antar att det verkligen var ett år av engångskaraktär som inte kommer att upprepas är det genomsnittliga årsresultatet för åren 2007-2011 775 TSEK. Till det resultatet handlas aktien till ett kassajusterat P/E-tal på 9,5. Om vi räknar mer försiktigt är P/E-talet dock inte särskilt attraktivt. Baserat på det genomsnittliga resultatet de senaste sex åren handlas aktien till ett P/E på 43.

Slutdiskussion

Eftersom G&J säkerligen någon gång framöver kan ses som ett tillväxtbolag kan ett relativt högt P/E vara motiverat. Detsamma gäller P/B-talet. Bolaget har ett eget kapital på 17,5 MSEK och kan man motivera att aktien förtjänar att handlas till det egna kapitalet finns en uppsida på 62 %. Men även där krävs en viss framtida tillväxt och ökad lönsamhet för att det ska vara rimligt. G&Js genomsnittliga ROE har de senaste fem åren varit 1,3 % och var under det bästa året 8,5 %. De siffrorna är inget som tyder på att aktien förtjänar att handlas till det egna kapitalet. Det är dock utan finansiell hävstång samt med en förmodligen onödigt stor kassa på balansräkningen. Stabiliseras verksamheten i framtiden kan de säkerligen ta på sig lite skulder och på det viset få upp avkastningen på det egna kapitalet.

Ser man optimistiskt på situationen kan man påstå att lagernedskrivningarna och avgångsvederlaget var engångsposter och att bolaget framöver kommer börja leverera godkända vinster igen. Den största delen av nedskrivningarna var också tillhörande affärsområdet Villa som håller på att fasas ut. De agerar helt klart på en attraktiv marknad där flertalet aktörer verkar kunna samsas och tillsammans hålla relativt god lönsamhet. Det gör att det inte känns orimligt att resultatet för 2012 var en engångsföreteelse.

G&J är också ett mycket litet bolag och hade tidigare för avsikt att växa med 20 % per år. Lyckas de med detta framöver är det inget snack om saken att en investering kring dagens kursnivå kommer ge en god avkastning. Men i net-nets fokuserar jag på nedsidan och om den är begränsad låter jag uppsidan sköta sig själv. I det här fallet tycker jag att nedsidan är relativt begränsad.

Frågorna som avgör om man får god avkastning från en net-net är 1) om bolaget kommer att överleva och 2) om bolaget någonsin kommer att vara av genomsnittskvalitet. Om bolaget överlever och blir någorlunda välfungerande i framtiden kommer man som aktieägare få god avkastning – förutsatt att detta sker inom en rimlig tid. Detta för att net-nets handlas som om de är bedrövliga bolag som är på väg att gå i konkurs. Gör de inte det kommer de i regel att värderas upp.

Detta är tvärtom mot att köpa ”wonderful companies”. Köper man de bolagen för ett normalt pris kommer det att ge god avkastning förutsatt att man hade rätt vid sin identifiering av bolaget som ett ”wonderful company”. Köper man ett bolag av mellankvalitet till ett otroligt lågt pris kommer det att ge god avkastning förutsatt att man hade rätt vid uppskattningen av bolagets kvalitet.

Dessa två frågor ställer jag mig kring G&J. Det känns som det absolut mest rimliga scenariot att bolaget kommer att överleva. Angående kvaliteten så har G&J tidigare varit ett hyfsat bolag och jag tror det är relativt rimligt att det även kommer att vara det i framtiden. Det finns givetvis många rosiga framtidsscenarion man kan föreställa sig och det kanske inte är helt orimligt att det går riktigt bra för G&J om något år. Men om det händer är det att se som en bonus. Inget som behöver ske för att en investering ska ge god avkastning, och inget jag förväntar mig ska ske.

Baserat på min genomgång av P/B-talets påverkan på avkastningen ligger G&J i decil 2. Aktien ligger även i en annan intressant grupp. Jag läste nyligen ett inlägg på MicroCapClub som jag tycker är en mycket bra blogg som diskuterade en studie om likviditet och börsvärde av Ibbotson. I studien undersökte han hur sambandet mellan likviditet och börsvärde i förhållande till avkastning sett ut mellan åren 1972-2009. Resultatet var att desto lägre börsvärde och desto lägre likviditet desto högre var den årliga avkastningen. Egentligen inte särskilt förvånande, men det är intressant att läsa studier som visar att det historiskt sett varit så.

Sett till upplägget i den studien ligger G&J definitivt i kvartil 1 i både börsvärde och likviditet. Likviditeten är vansinnigt lågt i den här aktien och bestämmer man sig för att ta en position kan man inte förvänta sig att få ordern fylld lagom till lunch. Förutsatt att man inte möter säljkursen får man nog räkna med några veckor för att inta en position. Likviditet är rent generellt ”mean reverting” och om man som aktieägare får vara med om resan från extrem illikviditet till god likviditet har man nog i regel fått bra betalt för väntan.

Jag skulle aldrig vara bekväm med att låta en aktie som G&J ha någon stor position i min portfölj. Net-nets ska nog ytterst sällan vara stora positioner i någons portfölj. Schloss och Graham hade båda ofta positioner i storlek av 0,5-2% per net-net. Jag vet dock att Gannon haft så mycket åtminstone 10% och eventuellt mer i enskilda net-nets. Men han har en extremt fokuserad strategi och även om jag är mäkta imponerad av honom så passar hans diversifieringsstrategi inte mig. Jag kan tänka mig att ha en relativt stor del av min portfölj i net-nets, men i många olika net-nets. Allt som allt tycker jag att G&J är ett relativt bra case och tycker det är rimligt att uppge en liten del av min portfölj till aktien.

 Mer läsning:

Hearing med Marcus Gullberg – Aktietorget

Memorandum Gullberg & Jansson

Gullberg & Jansson – Företagspresentation – Nyemissioner.se

Vad är din syn på Gullberg & Jansson?

26 thoughts on “Analys av Gullberg & Jansson

   • Ett sympatiskt net-net har pålitliga ägare och en affärsidé som kan blir lönsam.

    De osympatiska har antingen en opålitlig ägare (indirekt Rella Holding t.ex.) eller en bra ledning för ett företag inom ett hopplöst affärsområde (Forsström?).

    • Sedan är jag även mycket nyfiken på hur det slutade med att Axis-grundarna har engagerat sig i poolvärmepumpar. Ibland ser man ju små engagemang från näringslivstoppar i roliga eller samhällsnyttiga bolag men det här fallet känns lite mer otippat.

    • Ja där har du nog rätt i att G&J är min första sympatiska net-net. DLH är definitivt inte heller en sådan. ATG kanske är nära att vara en, men G&J är nog den mest sympatiska hittills 🙂

  • Det har du helt rätt i Ernesto. Kanske uttryckte jag mig lite rörigt. Det jag menar var att han inte räknade med anläggningstillgångarna, men de fanns där ändå som en ”kudde”. Om bolaget likviderades och likvidationen inte inbringade det bokförda värdet på omsättningstillgångarna gav anläggningstillgångarna alltid något som gjorde att totalen kanske blev i nivå med NCAV ändå.

   Här finns inte den ”dolda” säkerheten. Om G&J likvideras och ex varulagret knappt är värt något finns det inga fastigheter som kan få upp totalsumman som det kanske gör i andra bolag.

 • Mycket välskriven analys, jag skulle dock behöva en portfölj på minst 10 liknande företag för att våga mig på en satsning.

  Therese Karlsson, änkan till Axis-grundaren Mikael Karlsson är den som äger LMK Ventures. Förutom ägandet i Axis har hon investerat i ett antal bolag där många verkar vara av ”en kompis kompis”-karaktär. Jag skulle inte ta det som ett kvalitetsbetyg.

  • Tack för informationen Lundaluppen! Japp håller med om att man vill ha många av den här typen. Har gärna 20+ på sikt, men om man inte befinner sig i botten av en krasch är det svårt eller nära inpå omöjligt att hitta så många på en gång. Hittills har jag fem (DLH, ATG, G&J, JLT och Rella) små positioner med den här typen av aktier i min portfölj. Alla utom Rella har jag investerat exakt samma summa i. Just för jag har ingen aning om vilken som kommer gå bra eller vilken som kommer att sluta i katastrof. Min misstanke är att jag kommer att få uppleva båda utfallen tids nog.

   Men köper man endast en av dem är det nog lite lotteri. Ett lotteri där väntevärdet förmodligen är positivt, men variansen hög.

   Jag antar att det lätt kan bli sådär om man är väldigt förmögen och har gjort många framgångsrika investeringar. Att det bara är en skvättposition och att det är några vänner/bekanta som man tycker väl om och som verkar vettiga. Att det kanske ibland kan räcka som motiv till att investera några miljoner vid sidan av.

 • väldigt intressant att följa dina inlägg om net-nets! Tack vare er blogg har jag börjat se närmare på Rella som jag aldrig skulle upptäckt på egen hand.

  Angående G&Js mål på årlig omsättningstillväxt på 20%. För mig är höga tillväxtmål en varningsflagga. Jag tror risken med höga tillväxtmål är att fokus blir imperiebyggande som ju sällan gagnar aktieägarna. Men med net-nets behöver man å andra sidan inte vara så petig..

  • Roligt att höra defensiven! Återkom gärna om du får en annan bild av Rella, eller om du hittar något intressant som jag missade. Jag hittade Rella när jag gick igenom alla Oddballstocks inlägg. Måste varit spännande för den som ”hittade” Rella själv och insåg de dolda värdena som inte syns i screeners.

   Har du nog verkligen rätt i ang. G&J. Även om bolaget är relativt fint har det för kort och inkonsekvent historik för att jag skulle köpa aktien på någon annan basis än att det var en net-net. Och för att vara net-net så är en hög årlig tillväxt något jag kan ta, man får ofta acceptera betydligt värre saker.

   • Rella ser riktigt intressant ut, jag har faktiskt köpt en mindre post (2% av portföljen). Inlägg kommer när jag väl tagit mig igenom årsrapportering på jobbet

 • Tack för analys! En fråga: hur har du beräknat nettokassa till 4,5 MSEK? Ser likvida medel på 6,2MSEK men inga räntebärande kortfristiga/långfristiga skulder att dra av?

  • Nettokassa kanske är fel uttryckt, det brukar ju definieras som kassa – räntebärande skulder. Så förstår att det kan ha låtit lite oklart. Här är det väl kanske nettonettokassa isåfall. Jag tog kassan och drog bort alla typer av skulder. Ska förtydliga det lite i analysen.

   De har likvida medel om 6 158 ktr. Sedan drog jag av 1 235 tkr i kortfristiga skulder. Då har vi 4 923 tkr. Sedan har de obeskattade reserver på 500 tkr. Av dessa är 82 % eget kapital och 22 % skatt. Så 500 * 0,22 = 110 tkr. 4 923 – 110 = 4 813. Så ”nettokassan” borde vara 4,8 MSEK och inte 4,5 MSEK som jag skrivit i analysen.

   Oklart hur jag räknade men fel var det visst. Tack för att du uppmärksammade mig på det Rasmus! Positivt i det här fallet också med 300 tkr extra.

 • Håller med om att detta var den mest sympatiska net-net som du har analyserat hittills! Och en svensk dessutom! Intressant. Kliar lite i fingrarna, men jag kvarstår med samma problem som luppen: behöver åtminstone 3-5 sådana här innehav för att det ska kännas intressant.
  Och eftersom jag inte tillför portföljen kapital de närmaste åren så kan det bli svårt att få till, utan att det tar ett år eller två.

  Men som sagt, tack för en mycket intressant analys av ett bolag som jag aldrig har hört talas om. Positivt med flera rutinerade personer inblandade i ett såhär litet företag, samt en historik som iallafall inte är helt avskräckande. Dessutom tilltalas jag av att man är en premium producent och försöker konkurrera med kvalitet. Det känns som enda vägen nästan för ett så litet bolag att sticka ut. Frågan är hur väl man lyckas förvalta kassan och om man får igång verksamheten på riktigt.

  • Förstår dig. Nej G&J når nog inte massorna. Något som jag ser som extra positivt med den här net-neten är att G&J inte kan screenas fram. Jag betade mig igenom Aktietorget manuellt och bland alla bolag som värderas till oändligt många gånger det egna kapitalet fanns en net-net.

   Håller med, även om det som Lundaluppen anmärkte, så kanske det inte är riktigt så bra som det ser ut. Ja bra poäng, de hade förmodligen inte lyckats särskilt väl om de försökte konkurrera med låga priser. Tack för bra kommentar!

 • Hur räknar du ut Z-score? På Wikipedia finns tre varianter:

  – Original Z-score
  – Z-score estimated for private firms
  – Z-score estimated for non-manufacturers and emerging markets

  Jag har räknat lite själv och kommer fram till lägre Z-score än dig i alla tre fall, men jag hamnar närmast om jag använder Z-score for non-manufacturers. Jag har petat in senaste tolv månadernas EBIT i faktorn T3 vilket gör ett väldigt stort negativt bidrag.

  G&J är väl den andra svenska net-neten som finns för tillfället utöver Empire, om du undrar hur jag hamnade i denna räkneövning 😉

  • Första gången jag fick hör om Z-Score var genom denna: http://www.gurufocus.com/news/97312/geoff-gannon-investor-questions-podcast-13-how-do-you-find-a-stocks-zscore

   Så första gången jag beräknade Z-Score gjorde jag som Gannon. Jag har sedan läst Altmans studie samt sett de olika varianterna du skriver om på Wikipedia. Är lite rörigt med Z-Score. Rent generellt gör jag som Gannon i artikeln, men jag brukar testa de olika varianterna i en ”calculator” också. http://easycalculation.com/statistics/altman-z-score.php

   Gissningsvis beror skillnaden på att aktiekursen förändrats sedan jag beräknade Z-Score. Jag började titta på G&J när kursen var 2,35 och började köpa vid 2,05. Vet inte för vilken nivå jag beräknade Z-Score. Min GAV är 2,01.

   Tror du detta kan vara skillnaden? Annars kan det absolut vara så att du gjort rätt och jag gjort något fel, är lätt att röra till det.

   • Tackar för länkar! Jag undrar om vi inte har räknat med olika EBIT och att jag dessutom har lagt till lite för mycket skulder och därför fick jag lägre Z-score. Jag tog EBIT senaste 12 månaderna vilket var bedrövligt dåligt eftersom det var i Q4-12 som engångsnedskrivningarna togs, har jag för mig.

    Aktiekursen gör sitt också!

    Sedan har jag tagit tillgångarna från Q3-13 och det kan man också diskutera om det är rätt. Det finns lite fallgropar som kan påverka en del så man ska nog vara lite vaksam, är min slutsats 🙂

 • Någon som har kommentarer på hur nya satstningen på miljöinriktningen och därmed nedläggningen av spa-området kommer att påverka rapporten för G&J i Maj? Personligen kan jag knappt gissa hur det kommer att påverka rapporten men bolaget är ju idag välrustat med bra kassa så jag ser det som strategiskt smart att renodla och nischa sig ytterligare i en redan växande segment.

  • Läste bara pressmeddelandet lite snabbt så tyvärr inte, din gissning är minst lika bra som min. Jag ger G&J lite tid och hoppas att de sköter det så väl det är möjligt. Ja som liten aktör är fokus och nischning en fördel de kan ha, så allt som går i den riktningen bör i regel vara positivt kan jag tycka.

Kommentera