Micropac Industries – En near-net till bevakningslistan

Micropac Industries (MPAD) är en amerikansk komponenttillverkare med fin lönsamhet de senaste åren. Bolaget är bland de finaste near-nets som vi kollat på den senaste tiden men idag räcker inte värderingen till för en plats i portföljen. MPAD läggs till bevakningslistan i hopp om att Mr.Market blir omotiverat pessimistisk framöver.

Bild 1

Om Micropac Industries

Micropac Industries grundades 1963 och är baserade i Delaware. Bolaget tillverkar och distribuerar olika typer av hybridmikrokretsar, energisparprodukter och optelektrinsiska komponenter och enheter. Produkterna används som komponenter av militären, rymd – och industriella system. Bolagets produkter marknadsförs över hela USA och i Västeuropa, genom en direkt teknisk säljare, oberoende representanter och oberoende lagerdistributörer.

Cirka 17 % av försäljningen senaste året var till internationella kunder. Försäljningen till västeuropeiska kunder görs av oberoende representanter under samordning av bolagets kontor i Tyskland. Micropacs viktigaste kunder är entreprenörer under USA:s regering. Försäljningen till dessa kunder som har kontrakt med DOD och NASA stod för ungefär 57 % av intäkterna 2014. Micropac har ingen kund som står för mer än 10 % av bolagets försäljning under senaste åren.

Ledning och Aktieägare

Bolagets COO Heinz-Werner Hempel kontrollerar 75,7 % av kapitalet vilket ger honom total kontroll över bolaget. Det är positivt att det finns en större ägare av kött och blod som har incitament att föra skutan i rätt riktning. Även CEO Mark King äger aktier i bolaget – om än i liten omfattning. Kings innehav har ett marknadsvärde om ungefär hälften av hans årslön varför det inte går att säga att hans finansiella incitament är speciellt förenade med oss aktieägare. Han är mer beroende av sin lön än hur bolaget utvecklas.

Antalet aktier som finns tillgängligt för allmänheten är inte stort och i inledningen av 2015 hade bolaget endast 470 aktieägare. Detta skapar en likviditetsrisk i aktien men även en möjlighet att plocka upp aktien till låga nivåer då Mr.Markets humörsvängningar är större.

bild 2

Kapitalallokering

Antalet aktier har inte förändrats under den senaste tioårsperioden. Det finns mig veterligen inga optioner eller liknande utstående. Enligt data från Gurufocus har inga utdelningar skett senaste tio åren men kollar vi EDGAR-filings ser vi att bolaget har gjort extrautdelning om $0,1 per aktie åtminsone de senaste tre åren. Detta motsvarar en direktavkastning om 1-2 %.

För net-nets handlar detta avsnitt damage control snarare än att identifiera fantastisk kapitalallokering. Micropac har inte en historik av utspädning eller andra skadande beteenden. Bolaget förräntar kapitalet hyfsat bra inom bolaget varför bibehållna vinster kan accepteras. De har även delat ut pengar senaste åren även om det inte handlar om stora belopp. Investeringarna har varit relativt sparsamma senaste åren vilket framgår av tabell nedan.

bild 3

Balansräkningen

Micropac har en stark balansräkning med en soliditet om 82 %. Som om inte det vore nog har bolaget en mycket likvid balansräkning. Över hälften av bolagets omsättningstillgångar består av kassa och kortfristiga placeringar. Med tanke på bolagets relativt goda bruttomarginal bedömer jag att det inte finns någon större risk i varulagrets värdering. Varulagret genom nettoomsättningen ger idag en nivå som är i nivå med snittet för de senaste tio åren vilket är rimligt. Bolaget har inga räntebärande skulder och de skulle förmodligen kunna dela ut relativt stor del av kassan utan att skada rörelsen.

bild 4

Bolagets anläggningstillgångar uppgår till 2,2 MUSD där anskaffningsvärdet uppgår till 10,9 MUSD. I noten för redovisningsprinciperna framgår dock att Property, Plant and Equipment har en avskrivningstid på 5 till 15 år. Eftersom det inte finns någon information för byggnader och marks avskrivningstid får vi anta att det som ligger under PPE endast är tillgångar med kort livslängd.

Bolagsdata

Bolaget har de senaste tio åren inte visat upp någon anmärkningsvärd tillväxt. Lönsamheten har sakta men säkert minskat även om de endast visat upp röda siffror vid ett tillfälle under de senaste tio åren.

bild 5

Bolagets resultat och kassaflöden har varit väldigt fina under perioden vilket tyder på att bolaget har en fungerande affärsmodell. Resultathistoriken är ovanligt bra för en kandiderande net-nets.  Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital har varit runt 10 % senaste tioårsperioden. Bolaget har dock haft en relativt stor kassa och justerat för denna har vi en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 16,8 %.

bild 6

Bolagets bruttomarginal har fluktuerat en del under den senaste tioårsperioden. Riktningen har dock varit positivt och de två senaste åren har varit de högsta under analyserad period.

bild 7

I diagrammet nedan visar jag EK-t och NCAVs utveckling de senaste tio åren. EK har ökat med 8,2 % årligen senaste tio åren och NCAV har minskat med 8,4 % årligen under samma period. Det finns vissa indikationer att innehavsavkastning kan hjälpa investeraren.

bild 8

Kriterier för net-nets

I vår checklista för net-nets ingår F-score, Z-score och positivt balanserade vinster. Utöver detta ser vi gärna att bolaget har varit med ett tag samt att de flesta årens resultat och fria kassaflöde varit positivt.

bild 9

Bolaget godkänns vad gäller F-score vilket är det kriteriet som tillsammans med värderingen är viktigast för oss. Vad gäller de övriga kriterierna visar bolaget upp ett bra Z-score, fina balanserade vinster  samt god resultathistorik.

bild 10

Värdering

Micropac Industries värdering är i dagsläget strax över medianvärderingen senaste tio åren. Bolaget har värderats lågt senaste tioårsperioden och tangerar att vara en kronisk net-net.  I dagsläget uppfyller priset inte våra krav på lägre än två tredjedelar av NCAV. I tabellen nedan synliggörs hur bolaget har handlats sedan 2005, dock har endast en mätpunkt per år har använts vilket innebär att datan endast ger en fingervisning över det historiska investeringsintervallet.

bild 11

Bolaget uppfyller ej värderingskriteriet enligt Grahams definition. Bortsett från värderingen uppfylls våra kriterier. Micropac har ingen leasning att justera för.

bild 12

bild 13

Slutdiskussion

Micropac Industries är en väldigt fin kandiderande net-net. Balansräkningen är likvid, det finns en större ägare och bolaget har en mycket god resultathistorik. Det finns inte mycket att orda om på det kvalitativa planet.

Givetvis landar vi i värderingen som i dagsläget inte uppfyller våra kriterier. Det är en bit ned till vår ”sweet spot” men eftersom aktien är illikvid och marknaden endast utgörs av några få aktörer krävs det inte mycket mer än att en eller några säljare vill göra sig av med aktien. Det kan därför finnas anledning att vara tålmodig i väntan på att Mr.Market serverar oss. Det kan gå fort i illikvida aktier.

Disclosure: Ingen position

One thought on “Micropac Industries – En near-net till bevakningslistan

Kommentera